C.I.

C.I. RIVIERA GT

27.000

C.I. RIVIERA GT

19.500

C.I. KYROS 4

30.900

C.I. ELLIOT 40

24.900

C.I. ELLIOT 40

21.500

C.I. RIVIERA GT

18.900 16.900

C.I. CIPRO 1

15.900 12.900

C.I. CARIOCA 10

14.000

C.I. ELLIOT 5

23.000